an image

КУРС GL314 - Linux Troubleshooting


Този курс е предназначен да даде на Линуск системните администратори опит с решаване на проблеми по време на управление на високо рискови сървъри. Курса е базира на 25% лекции и 75% решаване на проблеми. Увеличеното време за практически упражнения повишава квалификацията на системните администратори и им дава увереност във възможността им да решават проблемите които възникват при администриране на Линукс. Курса започва с описание на техниката и стъпките които трябва да се предприемат при решаване на повечето проблеми. Курсистите се запознават с програмите използвани за отстраняване на проблеми както и най-ефективния начин за работа с тях. Те ще имат възможност да получат и практически опит по време на изпълнение на практическата част на курса. Всеки курсист може да избира от 120 сценария организирани в категории и ниво на трудност. Тъй като всеки сценарии е независим от другите, всеки курсист ще може да избере този който отговаря на неговите интереси и опит. Всеки сценарии е изграден така че да помага на курсистите да разберат в дълбочина проблема и неговото решение. Всичките сценарии имат вградени коментари и помощна секция които пресъздават реални проблеми. Всеки проблем може да има няколко решения и курсистите са поощрявани да намерят най-подходящия от тях.

сертификация
an image

Този курс подготвя за следната сертификация: LPIC-1 (LPI Level 1 Certification)
LPIC-2 (LPI Level 2 Certification)
RHCSA ™ (Red Hat Systems Administrator)
RHCE ™ (Red Hat Certified Engineer)
CLA (Novell ® Certified Linux Administrator)
CLP (Novell ® Certified Linux Professional)

ИНФОРМАЦИЯ
an image

10 модула

Практически упражнения

5 дневен курс

сертифициран лектор

ИЗИСКВАНИЯ
an image

Този курс е създаден за Линукс администратори с много опит. Курсистите трябва да се преминали: GL120, GL250 и GL275, или да имат подобна квалификация.

1.Troubleshooting Methodology
1.The Troubleshooting Mindset
2.Evaluating Possible Solutions
3.Identifying and Implementing Change
4.Define and Follow Policies
5.Working with Others
6.Finding Documentation
7.Finding Help Online
2.Troubleshooting Tools
1.Common Troubleshooting Tools
2.RPM Queries
3.RPM Verification
4.SRPM and spec Files
5.Hardware Discovery Tools
6.Configuring New Hardware with hwinfo
7.strace and ltrace
8.lsof and fuser
9.ipcs and ipcrm
10.iostat, mpstat, and vmstat
11.Using hdparm to Measure
12.Troubleshooting with the ip command
13.Name Resolution
14.netstat and rpcinfo
15.nmap
16.Netcat
17.tcpdump and wireshark

Lab Tasks
1.Determining the System's Configuration
2.Troubleshooting with rpm
3.Process Related Tools
4.Network Tools
3.Rescue Environments
1.Diagnostic/Recovery Runlevels
2.Rescue Procedures
3.Recovery: mount & chroot
4.Recovery Examples
5.Recovery: Network Utilities

Lab Tasks
1.Recovery Runlevels
2.Entering the Rescue Mode
3.Re-install a destroyed Master Boot Record
4.Recover from Deleted Critical Files
5.Using SUSE Auto Repair Mode
4.Topic Group 1
1.Linux Boot Process
2.Booting Linux on PCs
3.Troubleshooting With GRUB
4.Boot Process Troubleshooting
5.Troubleshooting: Linux and Init
6.Process Management
7.Process Management Tools
8.Troubleshooting Processes: top
9.Filesystem Concepts
10.Filesystem Troubleshooting
11.Backup Concepts
12.Backup Troubleshooting
13.Backup Troubleshooting

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 1
5.Topic Group 2
1.Networking Tools
2.Networking Commands Review
3.Networking Troubleshooting
4.Networking Troubleshooting
5.Virtual Interfaces/IP Aliases
6.Xinetd Concepts
7.Xinetd Troubleshooting
8.TCP Wrappers Concepts
9.TCP Wrappers Concepts
10.TCP Wrappers Troubleshooting
11.Netfilter/iptables Concepts
12.Netfilter/iptables Troubleshooting

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 2
6.Topic Group 3
1.X11 Concepts
2.X11 Server Operation
3.X11 Troubleshooting
4.Syslog Concepts
5.syslog-ng Concepts
6.Syslog Troubleshooting
7.RPM Concepts
8.RPM Troubleshooting
9.Common Unix Printing System (CUPS)
10.CUPS Troubleshooting
11.CUPS Troubleshooting
12.at & cron
13.at & cron Usage
14.at & cron Troubleshooting

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 3
7.Topic Group 4
1.Users and Groups
2.Users and Groups Troubleshooting
3.PAM Concepts
4.PAM Troubleshooting
5.Filesystem Quotas
6.Quotas Troubleshooting
7.File Access Control Lists
8.FACL Troubleshooting
9.SELinux Concepts
10.SELinux Troubleshooting
11.SELinux Troubleshooting Continued

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 4
8.Topic Group 5
1.Kernel Modules
2.Kernel Modules Troubleshooting
3.Logical Volume Management
4.Creating Logical Volumes
5.LVM Deployment Issues
6.VG Migration, PV Resizing & Troubeshooting
7.Software RAID Overview
8.RAID Troubleshooting
9.LDAP and OpenLDAP
10.Troubleshooting OpenLDAP

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 5
9.Topic Group 6
1.DNS Concepts
2.DNS Troubleshooting
3.DNS Troubleshooting
4.Apache Concepts
5.Apache Troubleshooting
6.Apache Troubleshooting
7.FTP Concepts
8.FTP Troubleshooting
9.Squid Concepts
10.Squid Troubleshooting

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 6
10.Topic Group 7
1.Samba Concepts
2.Samba Troubleshooting
3.Postfix Concepts
4.Postfix Troubleshooting
5.Postfix Troubleshooting
6.Sendmail Concepts
7.Sendmail Troubleshooting
8.IMAP & POP Concepts
9.IMAP/POP Troubleshooting

Lab Tasks
1.Troubleshooting Problems: Topic Group 7
Дистрибуции

Red Hat Enterprise Linux 7
Аудитория
Напреднали Линукс системни администратори със опит поне 3 години. Специалисти занимаващи се с поддръжка на Линукс сървъри. Линукс разработчици.
КОНТАКТИ
an image
Global IT Solutions
гр. София 1606
бул. Ген. Тотлебен 53-55
Email: office@gits.bg

Тел.: +359 888 522 643
+359 878 522 643
website: www.gits.bg